Algemene

voorwaarden

Algemene voorwaarden ZuiverFit

Versie: 26 mei 2023

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

1.1. ZuiverFit, de vof gevestigd te IJsselstein, Trinidadhof 3, onder KvK-nummer 87175940.

1.2. Klant: iedere (rechts)persoon die een of meerdere diensten/producten van ZuiverFit afneemt. Met deze definitie wordt zowel Zakelijke klant als Consument bedoeld.

1.3. Zakelijke klant: iedere (rechts)persoon die handelt voor doeleinden binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.

1.4. Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.5. Partijen: ZuiverFit en Klant.

1.6. Opdracht: de opdracht die Klant geeft aan ZuiverFit om een of meerdere diensten te verlenen.

1.7. Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Partijen (zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot de overeenkomst op afstand en/of van opdracht).

1.8. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen ZuiverFit en Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, zonder dat ZuiverFit en Consument tegelijk fysiek bij elkaar aanwezig zijn, en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand (zoals telefoon of internet).

1.9. Bedenktijd: de termijn waarbinnen Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

1.10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

1.11. Dag: kalenderdag.

1.12. Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat Klant of ZuiverFit in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Voorbeelden: papier, usb-sticks, cd-roms, dvd’s, geheugenkaarten, harde schijven van computers, en e-mails.

1.13. Materiële drager: een fysieke gegevensdrager waar informatie kan worden opgeslagen. Voorbeelden: een USB-stick, DVD, of CD.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ZuiverFit en Klant. Ook zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst en op eventuele aanvullende of nieuwe overeenkomsten.

2.2. Deze Algemene Voorwaarden worden op zo’n manier aan Klant ter beschikking gesteld dat deze door Klant op eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

2.3. Wanneer datgene wat vermeld is in artikel 2.2 niet mogelijk is, dan zal ZuiverFit vóórdat de overeenkomst wordt gesloten, bekend maken waar deze Algemene Voorwaarden (digitaal) geraadpleegd kunnen worden, en dat zij op verzoek digitaal of andere wijze zullen worden verstuurd.

2.4. Partijen kunnen afwijken van deze Algemene Voorwaarden, als zij dit uitdrukkelijk overeengekomen zijn, en dit niet in strijd is met dwingend recht.

2.5. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Aanbod & offertes

3.1. Het aanbod of een offerte bevat een duidelijke, volledige en begrijpelijke omschrijving van de aangeboden diensten.

3.2. Duidelijke vergissingen of fouten in het aanbod of een offerte binden ZuiverFit niet. 

3.3. Een aanbod of offerte is maximaal 14 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of in de offerte staat vermeld.

3.4. Als Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.5. Opdrachten worden schriftelijk door de Klant bevestigd. Wanneer de Klant er op een andere manier dan schriftelijk mee instemt dat ZuiverFit begint met het uitvoeren van de Opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte of het aanbod als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken binden ZuiverFit pas nadat deze schriftelijk door de ZuiverFit zijn bevestigd. 

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. Een overeenkomst komt tot stand zodra Klant het aanbod heeft aanvaard en Klant heeft voldaan aan de gestelde voorwaarden.

4.2. Overeenkomsten worden zo spoedig mogelijk door ZuiverFit bevestigd. 

4.3. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, dan mag Consument de overeenkomst ontbinden.

4.4. Het is na totstandkoming van de overeenkomst niet mogelijk de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

5. Tarieven 

5.1. Alle tarieven die ZuiverFit hanteert zijn in euro’s en exclusief eventuele overige kosten, zoals bijvoorbeeld, maar dit niet beperkt tot: reiskosten en parkeerkosten. Tarieven worden exclusief btw gecommuniceerd naar Zakelijke klant, en inclusief btw naar Consument.

5.2. Alle tarieven die ZuiverFit hanteert die op haar website staan vermeld of die op een andere manier kenbaar zijn gemaakt, kan ZuiverFit te allen tijde wijzigen. 

5.3. Indien ZuiverFit haar tarieven wijzigt binnen 3 maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, dan mag Consument de overeenkomst ontbinden. 

5.4. ZuiverFit maakt een tariefwijziging minimaal één maand van tevoren kenbaar aan Klant.

5.5. ZuiverFit mag na totstandkoming van de overeenkomst haar tarieven verhogen als gevolg van wettelijke regelingen.

6. Betaling

6.1. ZuiverFit mag een aanbetaling vragen.

6.2. Betaling verloopt via automatisch incasso of per factuur. In geval de betaling per factuur verloopt, dan moet de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan. Uitzondering is als er iets anders is overeengekomen.

6.3. De vergoeding die ZuiverFit aan Consument vraagt voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel bedraagt ten hoogste de kosten van het gebruik daarvan voor ZuiverFit.

6.4. Zakelijke klant dient de betaling zonder opschorting of verrekening te voldoen. 

6.5. Indien Klant niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij tweemaal door ZuiverFit in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen. 

6.6. Indien betaling door Klant uitblijft na de in vorig lid genoemde betalingsherinneringen, dan is hij de wettelijke rente verschuldigd en dan mag ZuiverFit de buitengerechtelijke kosten in rekening brengen. Het bedrag voor buitengerechtelijke kosten bestaat uit minstens € 40 en is Klant zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag nadat de overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken.

6.7. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van Klant zijn de verplichtingen van Klant jegens ZuiverFit onmiddellijk opeisbaar en mag ZuiverFit haar werkzaamheden opschorten of beëindigen.

7. Uitvoering van overeenkomsten

7.1. ZuiverFit voert een overeenkomst uit met de zorgvuldigheid en deskundigheid die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar mag worden verwacht.

7.2. ZuiverFit heeft een inspanningsverplichting, en geen resultaatsverplichting.

7.3. Klant dient aanwijzingen van ZuiverFit op te volgen.

8. Leveren van informatie/gegevens

8.1. Klant zorgt ervoor dat hij alle relevante informatie en gegevens waarvan Klant begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen dat die benodigd zijn voor correcte uitvoering van de overeenkomst, tijdig, in gewenste vorm en wijze levert aan ZuiverFit. Hieronder valt het invullen van een gezondheidsverklaring.

8.2. Stelt Klant de gevraagde informatie en gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk beschikbaar, en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan mag ZuiverFit haar werkzaamheden opschorten.

8.3. Kosten die opgelopen worden doordat gevraagde informatie en gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden geleverd, zijn voor Klant.

8.4. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid, actualiteit en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie en gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. 

9. Gezondheid/geschiktheid

9.1. Indien Klant twijfelt aan zijn gezondheid, dan dient hij altijd een arts te raadplegen voordat hij een training/retreat/workshop/event bij ZuiverFit gaat volgen.

9.2. Indien Klant zich niet geschikt acht voor een training/retreat/workshop/event, dan dient hij dit direct aan ZuiverFit te melden.

9.3. Indien Klant pijn, ziekte en/of een aandoening heeft waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de training/retreat/workshop/event schadelijk kan zijn voor zijn gezondheid, dan dient hij zijn deelname direct te staken.

9.4. Wanneer de staat van gezondheid verandert van Klant, of er andere medische informatie is die ZuiverFit dient te weten, dan moet Klant dit zo spoedig mogelijk bekend maken aan ZuiverFit, in ieder geval voor aanvang van een training/retreat/workshop/event.

10. Trainingen

10.1. Klant dient tijdens een training geschikte sportkleding en -schoenen te dragen. De sportschoenen mogen niet vies zijn indien er binnen wordt gesport.

10.2. Klant is zich ervan bewust dat door het volgen van een training blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van ZuiverFit. ZuiverFit is in dit geval niet aansprakelijk voor enige schade.

10.3. Klant mag niet onder invloed zijn van drank of drugs tijdens de training.

10.4. Klant mag zich niet misdragen of op een andere manier behoorlijke uitvoering van de training onredelijk bemoeilijken of verhinderen. 

10.5. Indien Klant vorig lid niet naleeft, dan mag ZuiverFit de training staken richting Klant. Klant blijft in dit geval de totaal overeengekomen vergoeding verschuldigd. ZuiverFit heeft daarnaast het recht vergoeding van eventuele schade te vorderen.

10.6. Indien Klant te laat komt op een training, dan gaat dit van zijn tijd af.

10.7. Klant mag een training 24 uur van te voren verzetten. Indien hij dit niet binnen 24 uur doet, dan mag ZuiverFit een schadevergoeding vorderen.

10.8. Klant dient een training binnen een maand na de originele afspraak te verzetten.

11. Strippenkaarten

11.1. Een strippenkaart dient altijd vooraf te worden betaald.

11.2. Een strippenkaart is één jaar geldig vanaf de dag van aankoop.

11.3. Hoeveel strippen Klant over heeft, is zichtbaar in de app Virtuagym.
11.4. Opzegging en (gedeeltelijke) restitutie van de strippenkaart is niet mogelijk, behalve wanneer het herroepingsrecht (artikel 14) van toepassing is.

12. Abonnementen

12.1. Een abonnement dient maandelijks vooraf betaald te worden. 

12.2. Een abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

12.3. Een abonnement is te pauzeren indien de gezondheid van Klant dermate is dat hij geen gebruik kan maken van het abonnement. Klant dient een verklaring van een dokter/huisarts/specialist over te leggen.

13. Retreats

13.1. Klant heeft een plek bij een retreat gegarandeerd wanneer hij betaald heeft.

13.2. Een retreat gaat alleen door bij een minimum aantal deelnemers. Wanneer de retreat niet doorgaat door te weinig deelnemers, dan ontvangt Klant zijn betaling terug.

13.3. Indien een retreat niet door kan gaan om andere redenen, dan ontvangt Klant zijn betaling ook terug.

13.4. Indien eten inclusief is bij de retreat, dan dient Klant 10 kalenderdagen van te voren aan te geven wat zijn dieetwensen of allergieën zijn. Indien Klant dit niet voor deze termijn doet, dan kan ZuiverFit geen rekening houden met de dieetwensen en/of allergieën.

13.5. Klant dient zich aan de volgende huisregels te houden bij het volgen van een retreat:

 1. Klant mag geen alcohol/drugs gebruiken tijdens de retreat;
 2. Klant mag niet roken tijdens de retreat;
 3. Klant dient de omgeving en de overige deelnemers met zorg en respect te behandelen. Dit geldt ook voor de spullen van ZuiverFit en overige deelnemers;
 4. Klant mag geen foto’s/video’s maken, tenzij hij toestemming heeft van ZuiverFit.

14. Herroepingsrecht

Algemeen

14.1. Consument mag de overeenkomst op afstand binnen een bedenktijd van 14 dagen te herroepen. 

14.2. De bedenktijd gaat in op de dag dat de overeenkomst wordt gesloten. 

14.3. Wanneer Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan meldt hij dit door middel van het modelformulier voor herroeping (bijlage 1), of op een andere ondubbelzinnige wijze aan ZuiverFit.

14.4. ZuiverFit stuurt na melding van herroeping Consument zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.

14.5. ZuiverFit vergoedt alle betalingen door Consument gedaan, binnen 14 dagen vanaf de dag dat Consument de herroeping meldt, met inbegrip van leveringskosten.

14.6. ZuiverFit maakt voor betalingen bedoeld in artikel 14.5 gebruik van hetzelfde betaalmiddel als door Consument is gebruikt, tenzij Consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en de Consument hierdoor geen kosten heeft.

14.7. ZuiverFit is bij terugbetaling zoals genoemd in artikel 14.5 niet verplicht bijkomende kosten te betalen indien Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van de door ZuiverFit aangeboden minst kostbare wijze van terugbetaling en/of standaardlevering heeft gekozen. 

14.8. Het risico en de bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Consument.

Uitzonderingen

14.9. Het herroepingsrecht geldt niet voor Zakelijke klant.

14.10. Consument heeft geen herroepingsrecht in geval hij een dienst afneemt van ZuiverFit, de nakoming daarvan al heeft plaatsgevonden, de uitvoering van de dienst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Consument, en Consument verklaard heeft afstand te doen van zijn herroepingsrecht zodra ZuiverFit zou aanvangen met nakoming van de overeenkomst.

14.11. Consument heeft geen herroepingsrecht in geval van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien. Voorbeelden zijn events en workshops.

15. Derden

15.1. ZuiverFit mag haar werk uitbesteden aan derden.

15.2. ZuiverFit is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ingeschakelde derden.

16. Geheimhouding 

16.1. ZuiverFit en de derden die zij inschakelt, zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht van Klant heeft verkregen. Informatie geldt in elk geval als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, zoals onder meer maar niet beperkt tot gezondheidsgegevens.

16.2. Geheimhouding geldt niet indien de betreffende informatie al openbaar of algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de overeenkomst bij Klant aan ZuiverFit bekend gemaakt is en/of op andere wijze door ZuiverFit is verkregen.

16.3. Geheimhouding geldt niet voor zover er een wettelijke informatieplicht is opgelegd aan ZuiverFit. ZuiverFit is in dit geval geen schadevergoeding verschuldigd aan Klant, noch kan Klant de overeenkomst ontbinden.

17. Overmacht

17.1. ZuiverFit hoeft haar verplichtingen uit de overeenkomst niet na te komen indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht. 

17.2. Onder overmacht wordt verstaan elke niet-toerekenbare onmogelijkheid om de verplichtingen van de overeenkomst na te komen, zoals onder andere, maar niet uitsluitend: brand, ongevallen, ziekte, overheidsmaatregelen, epidemieën, en pandemieën.

17.3. Klant wordt zo spoedig mogelijk door ZuiverFit op de hoogte gesteld van de overmachtsituatie.

17.4. In geval van overmacht, zoekt ZuiverFit samen met Klant een passende oplossing om de overeenkomst alsnog na te komen, zoals het verzetten van een afspraak/training/event/workshop. 

17.5. In geval van overmacht is ZuiverFit niet tot vergoeding van schade gehouden.

17.6. Wanneer Klant een fysieke afspraak wil verzetten vanwege een pandemie of epidemie, maar overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, dan mag ZuiverFit de schade die zij lijdt door de verzetting in rekening brengen. 

17.7. In geval van overmacht heeft Zakelijke Klant geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

17.8. In geval van overmacht heeft Zakelijke Klant geen recht zijn verplichtingen op te schorten, tenzij anders overeengekomen.

18. Beëindiging

Opzegging

18.1. Partijen mogen de overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, beëindigen. Uitzonderingen zijn wanneer de overeenkomst op maandelijkse basis wordt uitgevoerd, dan geldt een opzegtermijn van één maand; en wanneer er sprake is van een strippenkaart. Indien de opzeggende partij de hoedanigheid heeft van Consument, dan wordt artikel 14 in acht genomen. 

18.2. ZuiverFit behoudt in geval van opzegging van een overeenkomst door Zakelijke klant aanspraak op de betaling van het totaal overeengekomen tarief, behalve bij:

 1. abonnementen, dan is Zakelijke klant het tarief tijdens de opzegtermijn verschuldigd;
 2. workshops/events. Zakelijke klant is 25% van de totaal overeengekomen bedrag verschuldigd als hij binnen 2 weken voor aanvang opzegt. Zegt Zakelijke klant binnen 1 week op voor aanvang, dan is Zakelijke klant 50% van het totaal overeengekomen bedrag verschuldigd.

18.3. ZuiverFit behoud in geval van opzegging van een overeenkomst door Consument aanspraak op de betaling van het totaal overeengekomen bedrag, tenzij Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht (artikel 14). In geval er een opzegtermijn geldt, dan behoudt ZuiverFit aanspraak op de betaling van de opzegtermijn.

18.4. ZuiverFit behoudt in geval van opzegging van een overeenkomst door haarzelf aanspraak op betaling van het volgende bij de volgende diensten:

 1. Abonnementen
  Het bedrag naar rato van de dag van de maand dat ZuiverFit opzegt.
  Voorbeeld: ZuiverFit zegt de overeenkomst op de 12e dag van een maand op bij een maand met 30 dagen. Dan behoudt ZuiverFit aanspraak op 12/30 van de totaal overeengekomen maandprijs.
 2. Strippenkaart
  Het bedrag naar rato van wat is afgenomen aan strippen.
  Voorbeeld: Heeft Klant een strippenkaart van 10 strippen, en heeft hij er 3 afgenomen, dan stort ZuiverFit 7/10 van het bedrag terug aan ZuiverFit.

ZuiverFit behoudt aanspraak op betaling van het gehele tarief in geval van artikel 10.5.

Ontbinding

18.5. Partijen mogen de overeenkomst ontbinden wanneer de andere partij tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. De tekortschietende partij dient eerst in gebreke gesteld te worden en een redelijke termijn gegeven te worden om na te komen.

18.6. ZuiverFit behoudt in geval van ontbinding van een overeenkomst door één van Partijen op grond van vorig lid altijd aanspraak op betaling van de al verrichte werkzaamheden.

18.7. Indien de overeenkomst ontbonden wordt op grond van artikel 18.5, en Klant op moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze prestaties geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. 

Schadevergoeding

18.8. ZuiverFit is niet gehouden tot schadevergoeding wanneer zij een overeenkomst met Zakelijke klant ontbindt of opzegt. 

19. Aansprakelijkheid ten opzichte van Consumenten

19.1. ZuiverFit is alleen aansprakelijk voor schade die aan ZuiverFit is toe te rekenen.

19.2. ZuiverFit is niet aansprakelijk voor schade doordat zij van door Consument gegeven onjuiste, onvolledige, niet actuele of onbetrouwbare informatie is uitgegaan.

19.3. ZuiverFit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van Consument op het terrein waar de training plaatsvindt.

19.4. ZuiverFit is niet aansprakelijk indien de app Virtuagym niet werkt.

19.5. Consument dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door ZuiverFit. Indien Consument weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is Consument aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.

19.6. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd. 

20. Aansprakelijkheid ten opzichte van Zakelijke klanten

20.1. Artikel 19 is ook van toepassing op Zakelijke Klanten.

20.2. Indien ZuiverFit aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor schade die direct voortvloeit uit of verband heeft met de overeenkomst (“directe schade”). Onder directe schade wordt verstaan:

 1. redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
 2. redelijke kosten gemaakt om een gebrekkige prestatie van ZuiverFit aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan ZuiverFit toegerekend kunnen worden;
 3. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

20.3. ZuiverFit is tegenover Zakelijke klant niet aansprakelijk voor indirecte schade, ofwel schade die niet in rechtstreeks causaal verband staat met een toerekenbare tekortkoming van ZuiverFit. Hieronder wordt begrepen, maar dit is niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

20.4. Zakelijke Klant vrijwaart ZuiverFit ter zake van aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door ZuiverFit ten behoeve van Zakelijke klant zijn uitgevoerd.

20.5. Indien ZuiverFit aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

21. Klachten

21.1. Klachten over de (uitvoering van de) overeenkomst, moeten binnen bekwame tijd nadat Klant een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ZuiverFit. 

21.2. Indien een gebrek later dan de in het vorige lid genoemde termijn wordt gemeld, dan kan Klant geen beroep meer doen op prijsvermindering, herstel, vervanging of ontbinding van de overeenkomst of op een schadevergoeding.

21.3. ZuiverFit beantwoordt klachten binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Indien de klacht een langere verwerkingstijd vraagt, dan laat ZuiverFit binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht aan Klant weten wanneer Klant een antwoord kan verwachten.

21.4. Klant dient ZuiverFit in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

21.5. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

22. Overige bepalingen

22.1. Op de rechtsverhouding tussen ZuiverFit en Klant is het Nederlands recht van toepassing.

22.2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

22.3. ZuiverFit is op ieder moment bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. ZuiverFit zendt de gewijzigde voorwaarden tijdig toe aan Klant.

22.4. Is geen tijdstip van inwerkingtreding medegedeeld aan Klant, dan treden de wijzigingen jegens Klant in werking wanneer hem de wijziging is medegedeeld.

22.5. Bij nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. 

22.6. In het geval van nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling, zullen Partijen in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Bijlage 1

Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan:
ZuiverFit
Trinidadhof 3
3404 ZM IJsselstein

info@zuiverfit.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) ZuiverFit hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)


Adres consument(en)Handtekening van consument(en)

[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.